AVG

Betreft: privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Beste (aankomende) klant/ ge├»nteresseerde 

Hierbij de privacyverklaring van Delta Belastingadvies: 

Delta Belastingadvies, gevestigd aan Minckelersstraat 80 1223 LH Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

Minckelersstraat 80 

1223 LH Hilversum 

06-20182188 

Functionaris Gegevensbescherming 

Nikita Nomikos is de Functionaris Gegevensbescherming van Delta Belastingadvies Hij is te bereiken via mail: nikita@deltabelastingadvies.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Delta Belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Geboortedatum 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Delta Belastingadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  

van u: 

– gezondheid 

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar 

De enige gezondheidsgegevens die wij kunnen bewaren hebben te maken met een aftrekpost in de ziektekosten bijvoorbeeld de dieetbevestiging of een factuur van de tandarts.  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke  

toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nikita@deltabelastingadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Deze gegevens zijn nodig voor de belastingaangifte van uw kind, maar ook voor de aangifte van de ouder. Dit in verband met het vermogen en/of voor heffingskortingen vanwege een kind. 

– burgerservicenummer (BSN) 

Het burgerservicenummer is nodig voor de belastingaangifte zelf en ook voor het aanvragen van een machtiging en voor contact met de belastingdienst. Ook is het burgerservicenummer nodig voor het aanvragen of wijzigen van toeslagen. 

Delta Belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van uw betaling 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

– Delta Belastingadvies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

-Het doen van belastingaangifte voor u of aanvragen van toeslagen. 

-Voor rechtszaken tegen de belastingdienst. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Delta Belastingadvies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Delta Belastingadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: 

Zo lang u klant ben bewaren we u gegevens. Als u geen klant meer bent dan behouden wij de gegevens nog 5 jaar na de laatste aangifte. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Delta Belastingadvies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Delta Belastingadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Delta Belastingadvies geen persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Alleen delen we dus wel gegevens met de Belastingdienst om u aangifte te doen of aan vragen van de belastingdienst te voldoen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Delta Belastingadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Delta Belastingadvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nikita@deltabelastingadvies.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Delta Belastingadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Delta Belastingadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nikita@deltabelastingadvies.nl 

Belangrijk: wij bewaren uw persoonsgegeven zoals boven vermeld, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de gegevens, papieren zoals jaaropgaves, hypotheekrenteoverzicht, facturen en betalingsbewijzen voor aftrekposten, dieetbevestigingen, notarisafrekening etc . Bewaar deze gegevens 5 jaar en als u ondernemer bent 7 jaar. Bewaar notarisrekeningen van de aankoop en verkoop van de woning altijd en ook gegevens die betrekking hebben op lijfrentes. 

Vriendelijke groet, 

Nikita Nomikos RBc 

Delta Belastingadvies 

Minckelersstraat 80 

1223 LH Hilversum 

nikita@deltabelastingadvies.nl 

06-20182188 

035-6850016 

Delta Belastingadvies is geregistreerd in het Register Belastingadviseurs  www.rb.nl